سقف یوبوت در مقایسه با سایر سقفها

مزیت عمده سیستم یوبوت در مقابل بسیاری از انواع سقفهای موجود, امکان داشتن دهانه های بلندتر و افزایش فواصل ستونها است که در سقفهای تیرچه بلوک، دال تخت، تیرچه فلزی و حتی دال مجوف با سیستم کوبیاکس قابل حصول نمیباشد. مزیت دیگر سیستم یوبوت عدم نیاز به سقف کاذب است در حالیکه در سقفهای دال تیر، پیش تنیده و عرشه فولادی به علت وجود تیرهای بیرون زده از زیر سقف اجرای سقف کاذب الزامی است. همچنین سیستم یوبوت به لحاظ اجرایی ساده بوده و پیچیدگیهای سقفهای بتن پیش تنیده و یا قالب بندی سقفهای تیر دال را ندارد. از نظر هزینه های اجرایی سقف، تنها سقفهای تیرچه و بلوک و دال تخت کم هزینه تر از سیستم یوبوت بوده که این سقفها در حالت معمول قابلیت اجرا در دهانه های بلند را نداشته و در صورت نیاز به اجرای دهانه های بلند نیاز به تیرچه دوبل و یا تیرهای آویز میگردد که هزینه آنها در این حالت از سیستم یوبوت بیشتر خواهد شد. بنابر این در یک جمع بندی کلی برای اجرای دهانه های بلند، سیستم یوبوت, سقفی بهینه از نظر هزینه و سرعت و سهولت اجرا برای ساختمانها خواهد بود.

جدول مقایسه کیفی خصوصیات سقفهای مختلف
ردیفمشخصاتیوبوتتیرچه بلوکدال تیرپیش تنیده
1امکان پوشش دهانه بالای 10 مترداردندارددارددارد
2سرعت اجرامتوسطمتوسطکمکم
3سهولت اجرامتوسطمتوسطکمکم
4ارتعاش سقفنداردکمنداردمتوسط
5مقاومت در برابر حریقزیادمتوسطزیادکم
6مقاومت در برابر انتقال صوتزیادمتوسطمتوسطمتوسط
7هزینه اجرامتوسطکممتوسطزیاد
8نیاز به اجرای سقف کاذبنداردنداردداردندارد
9هزینه کلی برای دهانه بلندمتوسطزیادزیادزیاد
  • سقف تیرچه بلوک در دهانه های بلند نیاز به اجرای تیرهای آویز در تمامی دهانه ها داشته و از سرعت و سهولت پایینتری برخوردار بوده، در عین حال به اجرای سقف کاذب نیاز دارد و در نتیجه ضخامت سقفها بسیار زیاد می گردد.