بررسی روشهای تحلیل

یکی از متداولترین تکنیکها در سیستمهای دال استفاده از بتن مسلح میباشد زیرا بتن مسلح مقاومت خمشی و فشاری بالایی داشته و اعضای با سختی بالا و تغییر مکان پایین ایجاد مینماید. همچنین هزینه های بهره برداری پایین، عمر طولانی و مقاومت در برابر آتش سوزی بالایی دارد. با این همه عیب اصلی دال بتنی نسبت بالای وزن به مقاومت و وزن به سختی آن است.

این معایب بویژه برای ساختمانهای چند طبقه یا برای دهانه های بلند مشکل ساز است. اخیرا استفاده از سیستم دالهای دوطرفه مجوف با استفاده از قالبهای ماندگار یوبوت به عنوان یک راه حل برای کاهش نسبت وزن به مقاومت و سختی ارائه شده است. این سیستم دال بر حذف بخش کم اثر بتن از وسط دال که تنش کمتری در خمش دارد تکیه داشته و بنابراین به طرز قابل توجهی وزن مرده سازه را )حدود 35 درصد( کاهش میدهد. این کاهش بار مرده دال از شدت بار وارده به ستونها و پی می کاهد. با این وجود دال، سنگینترین عضو سازه ای در ساختمانهای بتنی مسلح میباشد.

همان گونه که اشاره شد نیاز به کاهش نسبت وزن به مقاومت در دالهای بتنی مسلح و افزایش محدودیت طول دهانه، منجر به ظهور سیستم دالهای مجوف گردیده است ولی حضور بلوکهای توخالی سقف یوبوت ، آنالیز سازه ای این سقفها را پیچیده میسازد. روشهای آنالیز جاری، با درنظر گرفتن دال مجوف بصورت توپر و اعمال ضرایب کاهش کلی، بدون توجه به ساختار بلوکها انجام میگیرند.

در زمینه دالهای توپر و مجوف یکطرفه در دهه های اخیر تحقیقات زیادی انجام گردیده است اما دالهای مجوف دوطرفه هنوز در ابتدای راه هستند. علت مطالعات تحلیلی کمتردراین زمینه هندسه پیچیده این دالها است که با تئوریهای معمول مانند تئوری صفحات قابل شبیه سازی نبوده و پارامترهای سختی آنها بطور دقیق قابل محاسبه نیستند.

روش رایج محاسبه سازه ای برای محاسبه ظرفیتها و پاسخهای سازه ای دالهای مجوف تقریبی میباشد، زیرا این روش، هندسه غیر منشوری دال را لحاظ نکرده و از فرمولاسیون تحلیل بر اساس دالهای توپر منشوری با اعمال ضریب کاهش ناشی از مقایسه با آزمایشهای فیزیکی استفاده میکند. همچنین یک ضریب ایمنی بالا برای جبران عدم اطمینان ناشی از تحلیل با روشهای آنالیز موجود معمولا اعمال میشود.

استفاده از آزمایشهای فیزیکی جهت برآورد ظرفیتها و رفتار دالهای مجوف به علت تعدد نمونه ها و حالاتی که باید لحاظ شود بخاطر تنوع مصالح، سناریوهای بارگذاری و شرایط مرزی بسیار پرهزینه خواهد بود.

در این زمینه روشهای اجزا محدود نقش مهمی درآنالیز رفتار مکانیکی عناصر سازه ای دالهای مجوف بازی میکنند ولی روش اجزا محدود برای دالهای مجوف در مقیاس وسیع به علت تعدد مشهای لازم در بیشتر حالات بسیار زمانبر و غیر اقتصادی خواهد بود.

بنابراین بهترین روش جهت طراحی میتواند، استفاده از آنالیز سه بعدی ساده شده با روش اجزا محدود برای مقطع تبدیل یافته از سه بعدی به دوبعدی باشد.

فهرست