خواص سازه ای دالهای مجوف

مقاومت فشاری و ظرفیت خمشی :

در دال مجوف نسبت به دال توپر بخش زیادی از بتن بدون تنش حذف گردیده است. در دالها بخش فشاری بتن معمولا قسمت کوچکی از ارتفاع دال را تشکیل میدهد که معمولا این قسمت در لایه رویی دال مجوف قرار گرفته و بنابراین عدم وجود بتن قسمت میانی تفاوت محسوسی در رفتار خمشی دال مجوف و دال توپر ایجاد نمی نماید.

تنها قسمتهایی که در مقاومت خمشی سهم عمده ای دارند بتن سطح رویی و آرماتورهای پایین میباشند. از لحاظ مقاومت خمشی، ممان اینرسی دال مجوف با دال توپر یکی است مشروط بر اینکه عمق فشاری کنترل شود که به محدوده قالبهای یوبوت نرسیده باشد.

  • مقاومت برشی :

در هر دال تخت مقاومت برشی طراحی معمولا نزدیک ستونها بحرانی میشود و تنش برشی با فاصله گرفتن از ستون به سمت خارج از ناحیه ستونی به سرعت کاهش می یابد. به همین دلیل در نزدیک ستونها در بعضی اوقات قالبهای یوبوت حذف شده و دال مجوف در آن ناحیه به دال توپر تبدیل میگردد تا جوابگوی برش وارده باشد.

مقاومت برشی دال مجوف برابر 6/0 مقاومت برشی دال توپر با همان ضخامت میباشد. اگر با حذف بلوکهای یوبوت و تامین 4/0 باقیمانده مقاومت برشی، بازهم دال جوابگوی تنش برشی وارده نباشد باید از آرماتور برشی (معمولا به شکل قلاب) در محدوده تنش مذکور استفاده نمود.

به دلایل ذکر شده، میتوان در طراحی مشروط به رعایت موارد ذکرشده، دال مجوف را از هرجهت مانند دال توپر فرض نمود.

 

  • دوام :

از نظر دوام و پایایی، دال مجوف یوبوت با دال توپر تفاوتی ندارد. بتن مصرفی برای دال مجوف همان بتن استاندارد میباشد و با رعایت پوشش استاندارد میلگرد، شرایط پایایی استاندارد بتن فراهم شده است. به علت وجود شبکه های به هم پیوسته در بالا و پایین دال، وضعیت ترک خوردگی و میزان افت در این دالها در حد نرمال میباشد.

برای اجرای سقف یوبوت اینجا کلیک کنید.

فهرست