ضوابط لازم در اجرای سقفهای دال مجوف یوبوت

 • تمهیدات لازم باید در بتن ریزی سقف، به منظور پرشدن زیر قالبهای یوبوت با بتن و تامین کیفیت مناسب بتن در نظر گرفته شود. حداقل ضخامت بتن در بالا و پایین 5 سانتیمتر است.
 • شبکه های آرماتور بالا و پایین باید با تمهیدات مناسب بگونه ای استقرار یابد که پوشش بتنی مابین آرماتور و سطح قالب یوبوت حداقل 20 میلیمتر باشد.
 • پایه های اطمینان و شمع بندی مورد استفاده در اجرای این نوع سقف باید قابلیت اعمال خیز منفی کافی قبل از بتن ریزی را داشته باشد.
 • بارهای حین اجرا در مقاومت قالب باید لحاظ شوند. ضروری است قالبهای یوبوت در دو امتداد مستقیم عمود برهم قرار گیرند و تمهیدات لازم برای جلوگیری از هر گونه حرکت قالب حین بتن ریزی درنظر گرفته شود.
 • اتصال این سیستم به اسکلت سازه ای ساختمان باید بگونه ای باشد که بارهای ثقلی و جانبی وارده به راحتی توسط سیستم سقف یوبوت تحمل شده و به اسکلت سازه ای ساختمان منتقل شود.
 • بتن ریزی کل مقطع سقف شامل فضای زیر، بین و بالای قالبها باید از آغاز تا پایان، به صورت عملیاتی پیوسته انجام شده و از بوجود آمدن اتصال سرد بین لایه ها احتراز شود. بدین منظور باید با اتخاذ تدابیر مناسب از تغییر مکان شبکه آرماتور بواسطه نیروی شناوری قالبهای یوبوت ممانعت به عمل آید.
 • رعایت تمهیدات لازم از نظر دوام و پایایی در شرایط مختلف اقلیمی و محیطهای خورنده ایران الزامی است.
 • درنظر گرفتن جزئیات دقیق مسیر و محل نصب کلیه اقلام تاسیسات مکانیکی و برقی در مرحله طراحی و اجرای سقف، ضروری است.
 • کلیه مصالح و اجزا در این سیستم اعم از معماری و سازه ای از حیث دوام، بهداشتی و زیست محیطی باید بر مبنای مقررات ملی ساختمان ایران و یا آیین نامه های ملی یا معتبر بین المللی شناخته شده و مورد تائید به کار گرفته شوند.
 • الزامات مربوط به انرژی باید مطابق مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان صرفه جویی در مصرف انرژی رعایت شود.
 • رعایت مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان “حفاظت ساختمانها در مقابل حریق” و همچنین الزامات نشریه

شماره 444 مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن مربوط به مقاومت اجزای ساختمان در مقابل حریق با درنظر گرفتن تعداد طبقات، ابعاد ساختمان، کاربری و وظیفه عملکردی اجزای ساختمانی الزامی است.

 • صدابندی هوابرد و کوبه ای سقف بین طبقات باید مطابق مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان ایران باعنوان “عایق بندی و تنظیم صدا” تامین شود.
فهرست