ضوابط لازم در طراحی سقفهای دال مجوف یوبوت

 

  • بارگذاری ثقلی و لرزه ای به ترتیب باید بر اساس مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان ” بارهای واربر ساختمان ” و استاندارد 2800 ایران اعمال شود.
  • ضوابط و محدودیتهای استاندارد 2800 ایران، مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران با عنوان “طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه” و آیین نامه ACI، در طراحی ساختمانهای با سقف دال مجوف یوبوت باید رعایت گردند.
  • مطابق استاندارد 2800 ایران، استفاده از سیستم دال تخت به همراه ستونهای بتن آرمه در صورتی مجاز است که مقاومت دربرابر نیروهای جانبی توسط دیوارهای برشی بتن مسلح تامین شود.
  • طراحی دیوارهای برشی و کنترل تغییر مکان جانبی طبقات باید با فرض عدم مشارکت خمشی دال مجوف در تحمل نیروهای زلزله انجام شود.
  • تامین ضوابط دیافراگم صلب در این سیستم سقف با توجه به استاندارد 2800 الزامی است.
  • در سیستم دال مجوف یوبوت بخصوص در حالت بزرگ بودن دهانه ها و وجود نیروهای ثقلی قابل ملاحظه، در نظر گرفتن تمهیدات لازم به منظور کنترل برش سوراخ کننده (برش پانچ) و کنترل و رعایت مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران و آیین نامه ACI در این زمینه الزامی است.
  • باید تیرچه های حاصل مابین قالبهای یوبوت برای برش مطابق فصل15 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران طراحی شود. در مواردی که در هر جهت مطابق طرح برای برش، به خاموت گذاری نیاز باشد باید در مقطع تیرچه خاموت به شکل سنجاقی یا رکابی، متکی به فولادهای بالا و پایین تیرچه و به تعداد لازم، پیش بینی شود.
  • پیش بینی اعضای لبه و اعضای جمع کننده دردیافراگم سقف الزامی است. طرح لرزه ای دیافراگم و کنترل کفایت اعضای لبه و اعضای جمع کننده باید مطابق آیین نامه های معتبر بین المللی مانند ACI و ASCE صورت گیرد.
  • رعایت محدودیت ابعاد بازشوهای سقف یوبوت و همچنین تمهیدات لازم در اطراف بازشوها باید بر اساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان ایران و آیین نامه ACI لحاظ شود.
  • درنظر گرفتن جزئیات دقیق مسیر و محل نصب کلیه اقلام تاسیسات مکانیکی و برقی در مرحله طراحی و اجرای سقف، ضروری است.

 

فهرست