سقف یوبوت و سقف دال یک‌طرفه

  • یوبوتدر این مقاله سعی داریم تا برخی از مزیت‌های سقف یوبوت را نسبت به سقف دال یکطرفه مرور کنیم

       مزایا:

           با مشاهده‌ی شکل می‌توان دریافت که با یکسان بودن ارتفاع، در سقف یوبوت می‌توان تعداد طبقات بیشتری احداث                 کرد.

  • امکان ایجاد دهانه‌های بزرگ در سقف یوبوت

      دهانه‌های بزرگ‌تر از نظر معماری مطلوب‌تر بوده و آزادی عمل بیشتری برای معمار به همراه دارد.

     با در نظر گرفتن بارهای یکسان  برای سقف، ضخامت سقف یوبوت کمتر است.

  • بهینه سازی مقاطع ستون‌ها و همچنین کاهش تعداد ستون‌ها در سقف یوبوت
  • کاهش اضافه بار ناشی از وزن سازه بر روی ستون‌ها و فنداسیون با اجرای سقف یوبوت
  • کاهش ارتفاع گودبرداری برای فنداسیون و در نتیجه کاهش هزینه‌ی خاکبرداری

جهت کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه و اطلاع از شرایط فروش قالب یوبوت با ما تماس بگیرید.

فهرست