نتایج روش بهینه تحلیل

پس از انجام تحلیل بر روی دالهای مجوف یوبوت به روش آنالیز سه بعدی ساده شده مشخص گردید که مقادیر سختی دال مجوف عموما کمتر ازدال توپر با همان ضخامت بوده و سختی برشی و کششی آن نیز به مقدار قابل توجهی کمتر از دال توپر هستند. بنابراین در جاهایی که برش یا نیروی محوری قابل توجهند، دالهای مجوف گزینه اقتصادی نخواهند بود. اما دالها عموما تحت بارهای خمش زیاد بوده اما نیروی محوری در آنها کوچک میباشد (مگر در محل ستونها یا بارهای متمرکز) بنابراین دالهای مجوف گزینه ای اقتصادی هستند زیرا کاهش محسوسی در وزن ایجاد نموده ولی سختی خمشی آنها به مقدار کمی کاهش می یابد.

یکی از پارامترهای مشخص کننده بازدهی، سختی ویژه است که با تقسیم مقادیر سختی به وزن بدست می آید. نتیجه تحلیل نشان میدهد که سختی ویژه دالهای مجوف از دالهای توپر در حدود 20 تا 27 درصد بیشتر است یعنی در وزن یکسان، دالهای مجوف سختی خمشی بالاتری دارند.

همچنین نتایج نشان میدهد که تغییر شکلها در دهانه های بلند و کوتاه در دالهای مجوف نسبت به دالهای توپر بیشتر است. این به علت سختی کمتر دالهای مجوف نسبت به دال توپر میباشد. اما هر چه دهانه ها بلندتر میگردند این تفاوت کمتر میگردد زیرا بطور همزمان اثروزن با افزایش طول دهانه افزایش می یابد که موجب تغییر شکل بیشتر میشود و این اثر دردالهای توپر شدیدتر است. این دلیل نزدیک شدن تغییر شکلها دردهانه های بلندترمیباشد.

یوبوت

سایر نتایج :

* دالها سقف یوبوت عموما تحت بارهای عمود بوده که منجر به ایجاد تنشهای خمشی بالا و تنشهای محوری و برشی حداقل درآنها میگردد.(مگر درنزدیکی ستونها یا بارهای متمرکزسنگین) بنابراین سختی خمشی دالها دررفتار سازه ای آنها حکمفرما هستند. سختی خمشی دالهای مجوف مشخص شده که بین 25/79 تا 83/83 درصد سختی دالهای توپر با ضخامت برابر میباشد.

این نشان میدهد که ظرفیت خمشی دالهای مجوف خیلی زیاد متاثر ازحفره ها نمیگردد. اما کاهش مصرف بتن قابل توجه و در  محدوده 11/30 تا 69/35 درصد میباشد.

* در مقیاس سختی خمشی ویژه، دالهای مجوف بازدهی بالاتری نسبت به دالهای توپر دارند. بنابراین برای همان وزن بتن، یک سختی خمشی ویژه بالاتر درمحدوده 20 تا 49/26 درصد برای دالهای مجوف بدست آمده است.

* نتایج نشان میدهد که یک کاهش بزرگ در ظرفیت برشی دالهای مجوف درمقایسه با دالهای توپر وجود دارد بنابراین باید از حفره ها در نزدیکی نیروهای برشی بزرگ نظیر ستونها اجتناب کرده یا آرماتورهای برشی تعبیه نمود.

* سختی محوری دالهای مجوف از دالهای توپر کمتر بوده و نباید درجاهایی که درمعرض نیروهای محوری بزرگ هستند بکار روند.

فهرست