پارامترها و تاریخچه تحقیقات

پارامترهای اساسی در طراحی یک دال، خمش، برش و تغییر شکلهای آن میباشند که در ادامه مقایسه ای بین این پارامترها برای دالهای توپر و مجوف ارائه شده است.

طراحی خمشی :

یک دال توپر در خمش باین صورت کار میکند که لایه بیرونی بتن درتحمل فشار و میلگردها در سمت دیگر در تحمل کشش شرکت میکنند. به منظور عدم کاهش ظرفیت خمشی دال مجوف، ناحیه فشاری در این دالها باید در قسمت خارج حفره ها قرار بگیرد. دالهای مجوف یوبوت به علت داشتن دولایه در بالا و پایین برای ممانهای منفی و مثبت بسیار مفید هستند.

طراحی برشی :

مقاومت برشی دالهای مجوف یوبوت  با اعمال ضریبی معادل 55/0 تا 6/0 به مقاومت دال توپری باهمان ضخامت محاسبه میگردد. برش دال دراطراف ستونها به علت اثر پانچ بحرانی میگردد. آزمایشات برش پانچ انجام شده بر روی دالهای مجوف با ضخامت 23 و 45 سانتیمتر دردانشگاه فنی دانمارک نشان داده است که کمترین ظرفیت برشی دالهای مجوف حدود 60 درصد ظرفیت دال توپر با همان ضخامت میباشد.

تغییر شکلها :

آزمایشات انجام شده برای تعیین سختی کاهش یافته دالهای مجوف نشان داده که سختی یک دال مجوف درحدود 87/0 سختی یک دال توپر میباشد. درهرحال محاسبات تغییر مکان برپایه سختی بسیار تقریبی هستند.

قالب اصلاح شده یوبوت

همچنین از زمان ابداع و استفاده از دالهای مجوف نتایج آزمایشگاهی محدودی در زمینه بررسی پارامترهای مقاومتی آنها منتشر گردیده که  خلاصه نتایج برخی از آنها به شرح زیر است:

* درتحقیق انجام شده توسط شنلباخ نتایج آزمایشات برش پانچ با مدلسازی سه بعدی اجزاء محدود برروی دالهای مجوف و توپر باهم تطابق داده شده و مشخص گردید که وجود حفره ها بر روی الگوی ترک خوردگی دال مجوف نسبت به دال توپر تاثیری ندارد. درهرحال ظرفیت برشی دال مجوف سقف یوبوت کمتر از دال توپر بوده و ضرایب اصلاحی برای آن ارائه شده است.

* آبرامسکی نیز با انجام آزمایشات برشی و تحلیلی سه بعدی اجزا محدود و مقایسه آنها باهم به تطابق نتایج آنها دست یافت و نشان داد که مقاومت برشی دال مجوف حداقل 50 درصد دال توپر با همان ابعاد است.

* ماراس در پژوهش خود با انجام تستهای آزمایشگاهی به مقاومت برشی 55 درصدی دال مجوف به نسبت دال توپر با ضخامت معادل دست یافت.

* چانگ با انجام آزمایشهای خمشی بر روی دالهای مجوف به این نتیجه رسید که مقاومت خمشی آنها نسبت به دال توپر با همان ابعاد درحدود 94 تا 99 درصد میباشد.

فهرست